දේවනාගරී අක්ෂර ලියනය
photo

PIRIVENA.LK

පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ අනාගතය වෙනුවෙන්


දේවනාගරී අක්ෂර ලියනය

​ඌ

සෟ

​ඪ

​ය

​හ

​ස

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

candra bref
e o e o

මේ උපදෙස් අනූව කටයුතු කරන්න

ඔබ ඉංග්‍රීසි අකුරින් SMS ටයිප් කරන ආකාරයට අවශ්‍ය සංස්කෘත කොටස් ටයිප් කරන්න. පසුව ඔබට එය copy බට්න් එක මත ක්ලික් කර copy කරගැනීමට පුළුවන්. නැත්නම් save බට්න් එක මත click කර text ගොනුවක් ලෙස බාගතකරගන්න පුළුවන් පසුව එය ඔබට අව්‍යශ්‍ය word file එකට යොදාගන්න. විමසීම්. - 0718284753කියවන්​න

මෙහිදී ඔබට සෘජුවම ඔබේ පරිගණකයේ කී බෝඩ් එකෙන් හෝ ජංගම දුරකථනයෙන් පහසුවෙන් සංස්කෘත දේවනාගරී අකුරු ටයිප් කරගත හැ​ක

 • Use the capital to type the letters subscribed with a dot below: T, Th, D, Dh, N, R, Rh, L, S
 • Type G for ng & J for ñ
 • Type sh or ç for ś
 • Special characters: Type jJ for ज्ञ ; kS for क्ष ; sk for स्क
 • Type aa, ii, uu (or A, I, U) for the long vowels ā, ī, ū
 • Type -r and -ri for ri and rī
 • Type -l and -li for li and lī
 • Type M for (anusvara) & MM for (candra bindu)
 • Type H for (visarga)
 • Type = four (nukta): dot below
 • Type / or | for (danda)
 • Type ' (apostrophe) for (avagraha)
 • Type O, OM (capitals) for
 • Type eee, eeee and ooo, oooo to add the diacritics   (candra & short)
 • Type x to make a half consonnant; example: type sx for स्‍
 • Type xx to prevent conjunct forms; example: type kxxS for क्‌ष्

Download & පරිගණකයේ සංස්කෘත ෆොන්ට් නොපෙනේනම් මෙම ෆොන්ට් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්නChandasCopy [Ctrl]+[C] & Paste [Ctrl]+[V]

BACK

මෙම පිටුවට පැමිණි පිරිස