අපිට කතා කරන්න

/අමතන්න
අමතන්න2018-03-03T06:54:07+00:00
පුජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමි
පුජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමි පළාත් සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(පිරිවෙන්)
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
0714809845
පුජ්‍ය තලංගල්ලේ රතන හිමි
පුජ්‍ය තලංගල්ලේ රතන හිමි පරිගණක ගුරු උපදේශක (පිරිවෙන්)
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
07186466188 | 0771325556
බි. එල්. නලීන් ඉන්දික
බි. එල්. නලීන් ඉන්දික සම්බන්ධිකරණ ගුරු උපදේශක (පිරිවෙන්)
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
0711812912

ඔබේ අදහස් අපිට ලියන්න

[contact-form-7 id="275" title="Contact form 1"]