අපිට කතා කරන්න

/අමතන්න
අමතන්න2019-01-25T04:57:11+00:00
පුජ්‍ය පල්ලේගම වංගීස හිමි
පුජ්‍ය පල්ලේගම වංගීස හිමිපළාත් සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(පිරිවෙන්)
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
පූජ්‍ය දාපනේ මහින්ද හිමි
පූජ්‍ය දාපනේ මහින්ද හිමිසම්බන්ධිකරණ ගුරු උපදේශක (පිරිවෙන්)
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
0714879873
පුජ්‍ය තලංගල්ලේ රතන හිමි
පුජ්‍ය තලංගල්ලේ රතන හිමි පරිගණක ගුරු උපදේශක (පිරිවෙන්)
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
07186466188 | 0771325556

ඔබේ අදහස් අපිට ලියන්න

[contact-form-7 id="275" title="Contact form 1"]