පුජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමි
පුජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමිපළාත් සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(පිරිවෙන්)
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
පූජ්‍ය දාපනේ මහින්ද හිමි
පූජ්‍ය දාපනේ මහින්ද හිමිසම්බන්ධිකරණ ගුරු උපදේශක (පිරිවෙන්)
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
0714879873
පුජ්‍ය තලංගල්ලේ රතන හිමි
පුජ්‍ය තලංගල්ලේ රතන හිමි පරිගණක ගුරු උපදේශක (පිරිවෙන්)
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
07186466188 | 0771325556
පුජ්‍ය බලන්ගොඩ ධම්මරතන හිමි
පුජ්‍ය බලන්ගොඩ ධම්මරතන හිමි
වෙබ් අඩවියේ ඔබට අවශ්‍ය දෑ නොමිලේ පල කරගැනීමට සහ වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධව දැනගැනීම​ට අමතන්න
07186466188 | 0771325556