ජාතික පිරිවෙන් දින සැමරුම – කළුගංතොට පිරිවෙන් පුනරුදය  2018 

දැනුම මිනුම තරගාවලිය – පුර්ව අවසාන වටයේ ප්‍රතිඵල 

කළුතර කලාපය 

[table id=18 /]
[table id=23 /]
[table id=28 /]
[table id=33 /]
[table id=19 /]
[table id=24 /]
[table id=29 /]
[table id=34 /]
[table id=20 /]
[table id=25 /]
[table id=30 /]
[table id=101 /]
[table id=21 /]
[table id=26 /]
[table id=31 /]
[table id=35 /]
[table id=22 /]
[table id=27 /]
[table id=32 /]
[table id=36 /]

මතුගම කලාපය 

[table id=42 /]
[table id=59 /]
[table id=54 /]
[table id=50 /]
[table id=43 /]
[table id=60 /]
[table id=55 /]
[table id=51 /]
[table id=45 /]
[table id=61 /]
[table id=56 /]
[table id=52 /]
[table id=44 /]

බලාපොරොත්තු වන්න ….

[table id=57 /]
[table id=53 /]
[table id=44 /]
[table id=62 /]
[table id=58 /]
[table id=53 /]

හොරණ කලාපය 

[table id=84 /]
[table id=96 /]
[table id=91 /]
[table id=79 /]
[table id=85 /]
[table id=97 /]
[table id=92 /]
[table id=80 /]
[table id=86 /]

[table id=98 /]

[table id=93 /]
[table id=81 /]
[table id=87 /]
[table id=99 /]
[table id=94 /]
[table id=82 /]
[table id=88 /]
[table id=100 /]
[table id=95 /]
[table id=83 /]
Reliable Counter