ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම

Home/ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම

සංස්කෘත ව්‍යාකරණ

By |2020-05-14T07:43:14+00:00May 14th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්​භ, ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සංස්කෘත, සංස්කෘත ව්‍යාකර​ණ|

සියලු විභාගවලට අවශ්‍ය කරන සංස්කෘත ව්‍යාකරණ ලිපියකි.

කව් සිළුමිණ කවියාගේ ප්‍රතිභාව

By |2020-05-13T08:55:24+00:00May 9th, 2020|ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම, සිංහල|

ලිපිය කියවන්න

Comments Off on කව් සිළුමිණ කවියාගේ ප්‍රතිභාව