ප්‍රාචීන අවසා​න

Home/ප්‍රාචීන අවසා​න

අමාවතුර – ගුරුළුගෝමි

By |2020-05-21T02:25:09+00:00May 21st, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, පොත්, සිංහල|

අමාවතුර - ගුරුළුගෝමි  අවසාන උපාධි  WhatsApp grup හි පලකරන ලද [...]

Comments Off on අමාවතුර – ගුරුළුගෝමි

අනුරාධපුර බිතුසිතුවම්

By |2020-05-14T13:07:32+00:00May 14th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන අවසා​න, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සිංහල|

ප්‍රාචීන අවසාන උපාධියට නියමිත මෙම ලිපියෙන් අනුරාධපුර බිතුසිතුවම් ගැන විස්තර [...]

Comments Off on අනුරාධපුර බිතුසිතුවම්

අනුරාධපුර හා පොළොන්නරු යුගයේ බිතුසිතුවම්

By |2020-05-14T08:07:14+00:00May 14th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන අවසා​න, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සිංහල|

මෙම ලිපිය අප වෙත ලබා දුන්නේ නාමල්තලාවේ දමිත හිමි සහ [...]

Comments Off on අනුරාධපුර හා පොළොන්නරු යුගයේ බිතුසිතුවම්

සංස්කෘත ව්‍යාකරණ

By |2020-05-14T07:43:14+00:00May 14th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්​භ, ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සංස්කෘත, සංස්කෘත ව්‍යාකර​ණ|

සියලු විභාගවලට අවශ්‍ය කරන සංස්කෘත ව්‍යාකරණ ලිපියකි.

න්‍යාය බිංදුව

By |2020-05-14T08:35:11+00:00May 13th, 2020|ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සංස්කෘත|

මෙම ලිපිය අප වෙත ලබා දුන්නේ නාමල්තලාවේ දමිත හිමි සහ [...]

සීගිරි ගීයේ භාෂා ලක්ෂ​ණ

By |2020-05-13T08:55:11+00:00May 9th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, සිංහල|

Comments Off on සීගිරි ගීයේ භාෂා ලක්ෂ​ණ