සිංහල

Home/සිංහල

අමාවතුර – ගුරුළුගෝමි

By |2020-05-21T02:25:09+00:00May 21st, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, පොත්, සිංහල|

අමාවතුර - ගුරුළුගෝමි  අවසාන උපාධි  WhatsApp grup හි පලකරන ලද [...]

Comments Off on අමාවතුර – ගුරුළුගෝමි

අනුරාධපුර බිතුසිතුවම්

By |2020-05-14T13:07:32+00:00May 14th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන අවසා​න, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සිංහල|

ප්‍රාචීන අවසාන උපාධියට නියමිත මෙම ලිපියෙන් අනුරාධපුර බිතුසිතුවම් ගැන විස්තර [...]

Comments Off on අනුරාධපුර බිතුසිතුවම්

අනුරාධපුර හා පොළොන්නරු යුගයේ බිතුසිතුවම්

By |2020-05-14T08:07:14+00:00May 14th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන අවසා​න, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සිංහල|

මෙම ලිපිය අප වෙත ලබා දුන්නේ නාමල්තලාවේ දමිත හිමි සහ [...]

Comments Off on අනුරාධපුර හා පොළොන්නරු යුගයේ බිතුසිතුවම්

සීගිරි ගීයේ භාෂා ලක්ෂ​ණ

By |2020-05-13T08:55:11+00:00May 9th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, සිංහල|

Comments Off on සීගිරි ගීයේ භාෂා ලක්ෂ​ණ

කව් සිළුමිණ කවියාගේ ප්‍රතිභාව

By |2020-05-13T08:55:24+00:00May 9th, 2020|ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම, සිංහල|

ලිපිය කියවන්න

Comments Off on කව් සිළුමිණ කවියාගේ ප්‍රතිභාව

තද්ධිත නාම

By |2020-05-03T04:31:35+00:00May 3rd, 2020|සිංහල, සිංහල ව්‍යාකරණ|

ප්‍රත්‍යාර්ථ නාම නාමයකින් හෝ ධාතුවකින් පරව ප්‍රත්‍ය එක්ව සැකසෙන ද්වීතීක [...]

Comments Off on තද්ධිත නාම

ශ්‍රී ලාංකීය නැළවිලි ගීතය

By |2020-05-03T04:28:58+00:00May 3rd, 2020|සිංහල|

ප්‍රඥාවෙන් (බුදුධියෙන්) ආනන්දයට(සතුටට)ගිය ශ්‍රී ලාංකීය නැළවිලි ගීතය   ගැමි ගී [...]

Comments Off on ශ්‍රී ලාංකීය නැළවිලි ගීතය