සිංහල ව්‍යාකරණ

Home/සිංහල ව්‍යාකරණ

තද්ධිත නාම

By |2020-05-03T04:31:35+00:00May 3rd, 2020|සිංහල, සිංහල ව්‍යාකරණ|

ප්‍රත්‍යාර්ථ නාම නාමයකින් හෝ ධාතුවකින් පරව ප්‍රත්‍ය එක්ව සැකසෙන ද්වීතීක [...]

Comments Off on තද්ධිත නාම

සන්ධි (අක්ෂර සංවිධානය)

By |2019-07-13T10:21:15+00:00July 13th, 2019|සිංහල, සිංහල ව්‍යාකරණ|

භාෂාවේ ඇති ව්‍යාකරණ අංග අතර වැදගත් තැනක් හිමි වන ව්‍යාකරණ [...]