සංස්කෘත

/සංස්කෘත

සිංහල කතා­ක­ලා­වට මඟ කී පඤ්ච­ත­න්ත්‍රය

By |2018-07-15T16:20:31+00:00July 15th, 2018|සංස්කෘත|

ලේඛනය නොදත් අවධියේ මෙන්ම ලේඛනය දත් අවධියේ ද මේ කතා [...]