සන්දේශ සාහිත්‍ය සහ ගිරා සන්දේශය

By |2020-06-08T04:45:24+00:00June 8th, 2020|අතිරේක දැනුම, ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම, සංදේ​ශ, සිංහල, සිංහල සාහිත්‍ය|

ගිරා සන්දේශය කවියාගේ කවිත්වය හා ප්‍රතිභාව පිළිබඳ අදහසක් ඇතිකර [...]