විභාග

Home/විභාග

පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – ව්‍යාකරණ සහ පිළිතුරු ලියන අයුරු

By |2020-05-08T05:31:47+00:00May 7th, 2020|විභාග, සංස්කෘත, සංස්කෘත ව්‍යාකර​ණ|

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුභවතුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද මෙම වටිනා [...]

Comments Off on පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – ව්‍යාකරණ සහ පිළිතුරු ලියන අයුරු

පිරිවෙන් අවසාන විභාග ප්‍රතිඵල 2019

By |2020-05-02T17:43:17+00:00May 2nd, 2020|ප්‍රතිඵල, පුවත්, විභාග|

ප්‍රතිඵල සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න

Comments Off on පිරිවෙන් අවසාන විභාග ප්‍රතිඵල 2019

උ.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය – බුද්ධ ධර්මය

By |2019-05-22T05:32:04+00:00March 18th, 2019|අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, බුද්ධ ධර්මය, විභාග|

[pdf-embedder url="https://pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/03/prasnottara-malawa.pdf" title="prasnottara malawa"]

ප්‍රාචීන විභාග අත්වැල – මරදාන 2019

By |2019-05-12T16:16:38+00:00March 14th, 2019|ප්‍රාචීන, පුවත්, විභාග|

කොලඹ 10, මරදාන ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන මගින්  වාර්ෂිකව [...]

මූලාකෘති ප්‍රශ්ණපත්‍ර ආදර්ශ පිළිතුරු හා පිළිතුරු සැපයිය යුතු ආකාරය

By |2018-12-12T12:21:26+00:00December 12th, 2018|පුවත්, විභාග|

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සදහා මූලාකෘති ප්‍රශ්ණපත්‍ර ආදර්ශ පිළිතුරු හා [...]

මූලික පිරිවෙන් වර්ෂාවසාන විභාගය – 2018 පිළිතුරු පත්‍ර

By |2018-11-29T09:59:13+00:00November 29th, 2018|පුවත්, විභාග|

සිංහල සංස්කෘත පාලි ගණිතය ඉංග්‍රීසි [...]