විභාග

/විභාග

උ.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය – බුද්ධ ධර්මය

By |2019-03-18T11:39:44+00:00March 18th, 2019|අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, බුද්ධ ධර්මය, විභාග|

අ.පො.ස. උසස් පෙළ බුද්ධ ධර්මය විෂයට අතිශයින් වැදගත්වන ප්‍රශ්නෝත්තර මාලාවක් [...]

ප්‍රාචීන විභාග අත්වැල – මරදාන 2019

By |2019-03-15T14:11:15+00:00March 14th, 2019|ප්‍රාචීන, පුවත්, විභාග|

කොලඹ 10, මරදාන ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන මගින්  වාර්ෂිකව [...]

මූලාකෘති ප්‍රශ්ණපත්‍ර ආදර්ශ පිළිතුරු හා පිළිතුරු සැපයිය යුතු ආකාරය

By |2018-12-12T12:22:43+00:00December 12th, 2018|පුවත්, විභාග|

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සදහා මූලාකෘති ප්‍රශ්ණපත්‍ර ආදර්ශ පිළිතුරු හා [...]

මූලික පිරිවෙන් වර්ෂාවසාන විභාගය – 2018 පිළිතුරු පත්‍ර

By |2018-11-29T13:56:34+00:00November 29th, 2018|පුවත්, විභාග|

සිංහල සංස්කෘත පාලි ගණිතය ඉංග්‍රීසි [...]

මධ්‍ය වාර විභාග නීති රීති සහ කාල සටහන

By |2018-07-16T19:36:54+00:00July 16th, 2018|පුවත්, විභාග|

මධ්‍ය වාර විභාග නීති රීති [wonderplugin_pdf src="https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2018/07/mid-exam-rules-2018.pdf" width="100%" height="800px" style="border:0;"] [...]