පොත්

Home/පොත්

අමාවතුර – ගුරුළුගෝමි

By |2020-05-21T02:25:09+00:00May 21st, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, පොත්, සිංහල|

අමාවතුර - ගුරුළුගෝමි  අවසාන උපාධි  WhatsApp grup හි පලකරන ලද [...]

Comments Off on අමාවතුර – ගුරුළුගෝමි

රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන් විසින් රචිත ග්‍රන්ථ

By |2018-07-02T09:22:26+00:00July 2nd, 2018|අධ්‍යාපනික, පුවත්, පොත්|

පටිච්ච සමුප්පාද විවරණය  DOWNLOAD උපසම්පදා සීලය   [...]