පුවත්

/පුවත්

2019 වර්ෂයේ ලේඛන අනුමත කිරීම

By |2019-01-12T09:24:44+00:00January 12th, 2019|Uncategorized, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, පුවත්|

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පිරිවෙන්වල 2019 වසර සදහා ලේඛණ අනුමත කිරීම [...]

පුජ්‍යපාද බලගොඩ අමරජෝති හිමියෝ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අධ්‍යක්ෂ ධුරයට

By |2019-01-08T16:49:53+00:00January 8th, 2019|පුවත්|

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක (පිරිවෙන්) ලෙස කටයුතු කරමින් [...]

දින සටහන්/සති සටහන්/වාර සටහන් හා පාඩම් සැලසුම් පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳව ලේඛනය

By |2019-01-03T02:21:25+00:00January 3rd, 2019|Uncategorized, පුවත්|

බාගතකරගන්න 

මූලාකෘති ප්‍රශ්ණපත්‍ර ආදර්ශ පිළිතුරු හා පිළිතුරු සැපයිය යුතු ආකාරය

By |2018-12-12T12:22:43+00:00December 12th, 2018|පුවත්, විභාග|

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සදහා මූලාකෘති ප්‍රශ්ණපත්‍ර ආදර්ශ පිළිතුරු හා [...]

පරිවෙණාචාර්ය ධුර බලගැන්වීම 2018

By |2018-12-05T09:41:20+00:00December 5th, 2018|පුවත්|

කළුතර දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍යපාද බලගොඩ අමරජෝති නා හිමියන්ගේ [...]

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

By |2018-12-02T13:36:14+00:00December 2nd, 2018|පිරිවෙන්, පුවත්|

අනු අංකය ලි. අංකය  පිරිවෙණ සහ ලිපිනය  පරිවේනාධිපති  දු.කථන [...]

පරිගණක පුහුණු වැඩසටහන – උතුර මැද පළාත

By |2018-12-02T12:22:40+00:00December 2nd, 2018|IT, පුවත්|

වවුනියාවේ තාන්ඩිකලම් මරුක්කාලම්පලෙයි ගමෙහි රාජ්‍ය තාක්ෂණ තොරතුරු ආයතනය සමග  [...]