පුවත්

Home/පුවත්

පිරිවෙන් සංවර්ධනය උදෙසා පළාත් සභාවන්හි දායකත්වය ලබා ගැනීම

By |2020-05-29T03:49:57+00:00May 28th, 2020|පුවත්|

2020.05.27 පිරිවෙන් සංවර්ධනය උදෙසා පළාත් සභාවන්හි දායකත්වය ලබා ගැනීමේ ප්‍රථම [...]

පිරිවෙන් අධ්‍යාපන අද්විතීය ස්ථානයකට ගෙන ඒමට උපරිමයෙන් කටයුතු කරනවා පිරිවෙන් උපදේශක පූජ්‍ය දොඩම්පහළ ශ්‍රී රාහුල හිමිපා​ණෝ

By |2020-05-26T04:21:08+00:00May 23rd, 2020|පුවත්|

පූජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමියෝ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩබාර ගනිති

By |2020-05-26T04:18:41+00:00May 22nd, 2020|පුවත්|

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමිපාණන් වහන්සේ අද [...]

ශ්‍රී ලංකා අන්තර්ජාල පිරිවෙණ 5 වසර සිසුන් සඳහා පරිශීලක නාම සහ මුරප​ද

By |2020-05-19T18:28:15+00:00May 19th, 2020|IT, අධ්‍යාපනික, පුවත්|

ඔබේ පිරිවෙණේ 5 වසර සිසුන් සඳහා අන්තර්ජාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා [...]

COVID19 පාසල් සහ පිරිවෙන් ආයතන සූදානම් කිරීම සඳහා චක්‍රලේඛය සහ උපදෙස් සංග්‍රය

By |2020-05-14T08:35:21+00:00May 13th, 2020|පුවත්|

DOWNLOAD

පූජ්‍ය වටිනාපහ සෝමානන්ද හිමි සහ පූජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමි COVID19 අරමුදල​ට වැටුප් පරිත්‍යාග කරති

By |2020-05-10T18:20:38+00:00May 7th, 2020|පුවත්|

රට තුල උද්ගත වී ඇති කෝවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් තම [...]

Comments Off on පූජ්‍ය වටිනාපහ සෝමානන්ද හිමි සහ පූජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමි COVID19 අරමුදල​ට වැටුප් පරිත්‍යාග කරති

පිරිවෙන් අවසාන විභාග ප්‍රතිඵල 2019

By |2020-05-02T17:43:17+00:00May 2nd, 2020|ප්‍රතිඵල, පුවත්, විභාග|

ප්‍රතිඵල සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න

Comments Off on පිරිවෙන් අවසාන විභාග ප්‍රතිඵල 2019