පාලි

/පාලි

පාලි භාෂාව ඉගෙනීමට සහ ඉගැන්වීමට අවශ්‍ය පොත්

By |2018-07-01T21:21:20+00:00July 1st, 2018|අධ්‍යාපනික, පාලි|

පාලි භාෂාව සරලව ඉගෙනීමට සහ ඉගැන්වීමට සරලව සකස් කළ [...]

පාලි භාෂාවේ සන්ධි විධි හදුනාගනිමු

By |2018-07-01T20:29:04+00:00July 1st, 2018|අධ්‍යාපනික, පාලි|

පාලි භාෂාවේ සන්ධි විධි සරලව තේරුම් ගතහැකි මෙම පොත සකසා [...]