ප්‍රාචීන

Home/ප්‍රාචීන

අමාවතුර – ගුරුළුගෝමි

By |2020-05-21T02:25:09+00:00May 21st, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, පොත්, සිංහල|

අමාවතුර - ගුරුළුගෝමි  අවසාන උපාධි  WhatsApp grup හි පලකරන ලද [...]

Comments Off on අමාවතුර – ගුරුළුගෝමි

සංස්කෘත ව්‍යාකරණ

By |2020-05-14T07:43:14+00:00May 14th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්​භ, ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සංස්කෘත, සංස්කෘත ව්‍යාකර​ණ|

සියලු විභාගවලට අවශ්‍ය කරන සංස්කෘත ව්‍යාකරණ ලිපියකි.

න්‍යාය බිංදුව

By |2020-05-14T08:35:11+00:00May 13th, 2020|ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සංස්කෘත|

මෙම ලිපිය අප වෙත ලබා දුන්නේ නාමල්තලාවේ දමිත හිමි සහ [...]

සීගිරි ගීයේ භාෂා ලක්ෂ​ණ

By |2020-05-13T08:55:11+00:00May 9th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, සිංහල|

Comments Off on සීගිරි ගීයේ භාෂා ලක්ෂ​ණ

කව් සිළුමිණ කවියාගේ ප්‍රතිභාව

By |2020-05-13T08:55:24+00:00May 9th, 2020|ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම, සිංහල|

ලිපිය කියවන්න

Comments Off on කව් සිළුමිණ කවියාගේ ප්‍රතිභාව

ප්‍රාචීන විභාග අත්වැල – හොරණ 2019

By |2019-05-12T16:17:36+00:00March 15th, 2019|ප්‍රාචීන, පුවත්, සම්මන්ත්‍රණ|

ප්‍රාචීන විභාග උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව  විද්‍යාරත්න විද්‍යායතන පිරිවෙන - [...]

ප්‍රාචීන විභාග අත්වැල – මරදාන 2019

By |2019-05-12T16:16:38+00:00March 14th, 2019|ප්‍රාචීන, පුවත්, විභාග|

කොලඹ 10, මරදාන ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන මගින්  වාර්ෂිකව [...]