ප්‍රශ්න පත්‍ර

Home/ප්‍රශ්න පත්‍ර

මුලික පිරිවෙන් ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය – 2018

By |2020-05-13T06:06:05+00:00May 13th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, මාතර දිස්ත්‍රික්කය|

මිරිස්ස වෙහෙරගල්ල සමුද්‍රගිරි පිරිවෙනේ 2018 වර්ෂයේ ප්‍රථමවාර පරීක්ෂණයේ ලබා දුන් [...]

Comments Off on මුලික පිරිවෙන් ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය – 2018