ප්‍රතිඵල

/ප්‍රතිඵල

අන්තර් පාරිවේණික සමස්ත ලංකා ප්‍රතිඵල 2018

By |2018-10-09T21:59:12+00:00October 9th, 2018|තරග, ප්‍රතිඵල, පුවත්|

පූර්ව පාථමික අංශයේ ප්‍රතිඵල [embeddoc url="https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2018/10/purwa-prathamika-samasthalanka-2018-by-pirivena.lk_.pdf" download="all" viewer="google"] ප්‍රාථමික අංශයේ [...]

අපි ගැන

By |2018-06-17T18:40:43+00:00June 17th, 2018|අධ්‍යාපනික, තරග, පණිවිඩ, ප්‍රතිඵල, පුවත්|

පිරිවෙන.lk වෙබ් අවකාශය මේ අයුරින් දිගහැරෙන්නේ පිරිවෙන්  ක්ෂේත්‍රය තුළ [...]

කළුතර දිස්ති‍්‍රක් දැණුම මිණුම තරගාවලිය අවසන් ප‍්‍රථිපල

By |2018-06-16T17:15:23+00:00June 16th, 2018|ප්‍රතිඵල, පුවත්|

ජාතික පිරිවෙන් දින සැමරුම - කළුගංතොට පුනරුදය 2018 කළුතර දිස්ති‍්‍රක් [...]