ප්‍රතිඵල

Home/ප්‍රතිඵල

පිරිවෙන් අවසාන විභාග ප්‍රතිඵල 2019

By |2020-05-02T17:43:17+00:00May 2nd, 2020|ප්‍රතිඵල, පුවත්, විභාග|

ප්‍රතිඵල සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න

Comments Off on පිරිවෙන් අවසාන විභාග ප්‍රතිඵල 2019

මුලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග ප්‍රතිඵල 2018

By |2019-05-23T16:07:49+00:00May 22nd, 2019|ප්‍රතිඵල, පුවත්|

මුලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග ප්‍රතිඵල 2018 මේ වනවිට අන්තර්ජාලයට මේ [...]

නිවැරුදිව ලකුණු ලේඛන පරිගණකය භාවිතයෙන් සකසා ගනිමු.

By |2019-05-12T18:13:30+00:00May 12th, 2019|IT, ප්‍රතිඵල|

  https://youtu.be/6VZlDZ1K9fk   https://youtu.be/m-Oc247FU6E  

අන්තර් පාරිවේණික සමස්ත ලංකා ප්‍රතිඵල 2018

By |2018-10-09T21:59:12+00:00October 9th, 2018|තරග, ප්‍රතිඵල, පුවත්|

පූර්ව පාථමික අංශයේ ප්‍රතිඵල ප්‍රාථමික අංශයේ ප්‍රතිඵල [...]

අපි ගැන

By |2018-06-17T18:40:43+00:00June 17th, 2018|අධ්‍යාපනික, තරග, පණිවිඩ, ප්‍රතිඵල, පුවත්|

පිරිවෙන.lk වෙබ් අවකාශය මේ අයුරින් දිගහැරෙන්නේ පිරිවෙන්  ක්ෂේත්‍රය තුළ [...]

කළුතර දිස්ති‍්‍රක් දැණුම මිණුම තරගාවලිය අවසන් ප‍්‍රථිපල

By |2018-06-16T17:15:23+00:00June 16th, 2018|ප්‍රතිඵල, පුවත්|

ජාතික පිරිවෙන් දින සැමරුම - කළුගංතොට පුනරුදය 2018 කළුතර දිස්ති‍්‍රක් [...]