පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Home/පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

මුලික පිරිවෙන් ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය – 2018

By |2020-05-13T06:06:05+00:00May 13th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, මාතර දිස්ත්‍රික්කය|

මිරිස්ස වෙහෙරගල්ල සමුද්‍රගිරි පිරිවෙනේ 2018 වර්ෂයේ ප්‍රථමවාර පරීක්ෂණයේ ලබා දුන් [...]

Comments Off on මුලික පිරිවෙන් ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය – 2018

පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණයප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2019-05-21T06:05:11+00:00May 21st, 2019|පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය නව/පැරණි නිර්දේශ ඉතිහාසය2018 [pdf-embedder url="https://pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/2018history.pdf"] [...]

ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017 අවසාන වාරය

By |2019-05-17T07:20:13+00:00May 15th, 2019|අධ්‍යාපනික, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

2017 වර්ෂයේ අවසාන වාරයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔබට මෙම පිටුවෙන් [...]