පණිවිඩ

/පණිවිඩ

අපි ගැන

By |2018-06-17T18:40:43+00:00June 17th, 2018|අධ්‍යාපනික, තරග, පණිවිඩ, ප්‍රතිඵල, පුවත්|

පිරිවෙන.lk වෙබ් අවකාශය මේ අයුරින් දිගහැරෙන්නේ පිරිවෙන්  ක්ෂේත්‍රය තුළ [...]

පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ ස්වර්ණමය යුගය ප්‍රතිනිර්මාණය කරමු.

By |2019-01-09T06:12:19+00:00June 9th, 2018|පණිවිඩ, පුවත්|

අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ විජිත ‌‌වෙල‌ගෙදර මැතිතුමාගෙන් පිරිවෙන.lk ‌වෙබ් අඩවියට සුභ [...]

අති පුජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති  නා හිමියන්ගේ පණිවුඩය

By |2018-03-05T16:22:02+00:00March 5th, 2018|පණිවිඩ, පුවත්|

ශ‍්‍රී ලංකාවට බුදු දහම ලැබීමත් සමඟ ආරම්භ වූ අධ්‍යාපන [...]