ත්‍රි. ධර්ම​ය

By |2020-06-20T06:50:40+00:00June 20th, 2020|ත්‍රිපිටක, ත්‍රිපිටක ධර්ම​ය|

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය ත්‍රිපිටක ධර්මය - 5 වසර - මාතර [...]