තරග

/තරග

අන්තර් පාරිවේණික සමස්ත ලංකා ප්‍රතිඵල 2018

By |2018-10-09T21:59:12+00:00October 9th, 2018|තරග, ප්‍රතිඵල, පුවත්|

පූර්ව පාථමික අංශයේ ප්‍රතිඵල [embeddoc url="https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2018/10/purwa-prathamika-samasthalanka-2018-by-pirivena.lk_.pdf" download="all" viewer="google"] ප්‍රාථමික අංශයේ [...]

සමස්ත ලංකා අන්තර් පාරිවේණික භාෂා හා සාහිත්‍ය තරග 2018

By |2018-09-18T07:11:26+00:00September 18th, 2018|තරග, පුවත්|

වර්ෂයේ දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් පවත්වන ලද අන්තර් පාරිවේණික තරගාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානය [...]

අන්තර් පාරිවේණික තරග ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017

By |2018-07-02T19:19:48+00:00July 2nd, 2018|අධ්‍යාපනික, තරග, පුවත්|

2017 වර්ෂයේ අන්තර් පාරිවේණික තරග ප්‍රශ්න පත්‍ර  ඔබට ඔන්ලියින් කියවීමට [...]

අපි ගැන

By |2018-06-17T18:40:43+00:00June 17th, 2018|අධ්‍යාපනික, තරග, පණිවිඩ, ප්‍රතිඵල, පුවත්|

පිරිවෙන.lk වෙබ් අවකාශය මේ අයුරින් දිගහැරෙන්නේ පිරිවෙන්  ක්ෂේත්‍රය තුළ [...]

අන්තර් කළාප දෙවන වටයේ ප්‍රශ්න – කළුතර

By |2018-06-05T10:29:08+00:00June 5th, 2018|තරග, පුවත්|

ප්‍රශ්න පත්‍රවල අන්තර්ගතය පිළිබද විමසීම් ඒ ඒ විෂය භාර [...]

අන්තර් පාරිවේණික තරග ව්‍යවස්ථාව

By |2018-05-26T21:49:02+00:00May 26th, 2018|තරග, පුවත්|

ශ්‍රි ලංකාවේ පැරණි සම්භාව්‍ය අධ්‍යාපනය ආයතනය පිරිවෙනයි. අධ්‍යාපන ක්‍රමය මෙරටට [...]

අන්තර් පාරිවේණික තරග – කළුතර – 2018

By |2018-05-25T10:55:49+00:00May 25th, 2018|තරග, පුවත්|

ගුරු භවතුන් සහ සිසු දරුවන් දත යුතු කරුණු [...]