ඉතිහාසය

Home/ඉතිහාසය

ගම්පොළ රාජධානි සමයේ දේශපාලන තත්ත්වය හා චීන සෙන්පති “චෙං හෝ” ගේ ආක්‍රමණය

By |2020-05-03T03:51:43+00:00May 3rd, 2020|ඉතිහාසය|

අතීතයේ දී මෙරට රාජධානි කිහිපයක් යටතේ පාලනය වූ බව [...]

Comments Off on ගම්පොළ රාජධානි සමයේ දේශපාලන තත්ත්වය හා චීන සෙන්පති “චෙං හෝ” ගේ ආක්‍රමණය

අශෝක රජතුමා සහ දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති

By |2020-05-03T03:47:27+00:00May 3rd, 2020|ඉතිහාසය|

මෞර්ය අධිරාජ්‍යයේ බිහිවූ ශ්‍රේෂඨතම පාලකයා වශයෙන් ලෝක ඉතිහාසය තුළ පිළිගැනීමට [...]

Comments Off on අශෝක රජතුමා සහ දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති

ලංකාවේ භූගෝලිය පිහිටිම ඉතිහාසයට බලපෑ ආකාරය.

By |2019-07-13T10:05:55+00:00July 13th, 2019|ඉතිහාසය|

          රටක සොභාවික පිහිටිම හා එරට [...]

ලංකා ඉතිහාසයේ මූලාශ්‍ර

By |2019-06-14T17:24:08+00:00June 14th, 2019|ඉතිහාසය|

මූලාශ්‍ර අතීතය ඉගැනීමට යොදාගන්නා මූලද්‍රව්‍ය ලෙස හැදින්විය හැක. එසේම [...]

ඉන්දියන් ඉතිහාසය හැදෑරීමට ඇති මූලාශ්‍ර

By |2019-06-07T17:40:15+00:00June 7th, 2019|ඉතිහාසය|

ඉන්දියාව කියන්නෙ අපට සමීපතම ඒ වගේම ඈත අතිතයේ සිට අප [...]