අධ්‍යාපනික

Home/අධ්‍යාපනික

ශ්‍රී ලංකා අන්තර්ජාල පිරිවෙණ 5 වසර සිසුන් සඳහා පරිශීලක නාම සහ මුරප​ද

By |2020-05-19T18:28:15+00:00May 19th, 2020|IT, අධ්‍යාපනික, පුවත්|

ඔබේ පිරිවෙණේ 5 වසර සිසුන් සඳහා අන්තර්ජාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා [...]

“රටක් වටින පොතක්” සාහිත්‍යය නිර්මාණකරණය

By |2020-04-12T05:45:16+00:00April 12th, 2020|අධ්‍යාපනික, පුවත්|

"රටක් වටින පොතක්" සාහිත්‍යය නිර්මාණකරණය සඳහා පිරිවෙන් සහ සීලමාතා [...]

Comments Off on “රටක් වටින පොතක්” සාහිත්‍යය නිර්මාණකරණය

සියම් නිකාය (1753)

By |2019-06-07T17:31:22+00:00June 7th, 2019|අධ්‍යාපනික|

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාස අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය හඟුරන්කෙත ධීරානන්ද හිමි විසින් ලියා වර්ෂ 2014 ක් වූ [...]

ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017 අවසාන වාරය

By |2019-05-17T07:20:13+00:00May 15th, 2019|අධ්‍යාපනික, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

2017 වර්ෂයේ අවසාන වාරයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔබට මෙම පිටුවෙන් [...]

ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය හා මූලාකෘති ප්‍රශ්න – සම්පූර්ණ පොත

By |2018-10-26T15:26:45+00:00October 26th, 2018|අධ්‍යාපනික, පුවත්|

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය හා මූලාකෘති [...]