අධ්‍යාපනික

/අධ්‍යාපනික

ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය හා මූලාකෘති ප්‍රශ්න – සම්පූර්ණ පොත

By |2018-10-26T15:26:45+00:00October 26th, 2018|අධ්‍යාපනික, පුවත්|

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය හා මූලාකෘති [...]

පාලි සහ ඉංග්‍රීසි සම්මන්ත්‍රණය 2018

By |2018-10-12T14:57:04+00:00October 12th, 2018|අධ්‍යාපනික, පුවත්|

2018 වර්ෂාවසාන විභාග සත්කාරක වැඩසටහන 2018.10.11/12 යන දෙදින තුළ [...]

අන්තර් ජාලයෙන් ඉගැන්වීම සදහා අයදුම් පත්‍රය

By |2018-08-07T21:22:58+00:00August 7th, 2018|අධ්‍යාපනික, පුවත්|

අප ‌වෙබ් අඩවිය මගින් අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරගෙනයනු [...]

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය වර්ෂ 2018 සහ ඉන්පසුව පැවැත්වෙන විභාග සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය

By |2018-07-10T23:25:49+00:00July 10th, 2018|අධ්‍යාපනික, පුවත්|

[wonderplugin_pdf src="https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2018/07/Mulika_Piriven_Final_Examination_Paper_Structure.pdf" width="100%" height="800px" style="border:0;"]

අන්තර් පාරිවේණික තරග ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017

By |2018-07-02T19:19:48+00:00July 2nd, 2018|අධ්‍යාපනික, තරග, පුවත්|

2017 වර්ෂයේ අන්තර් පාරිවේණික තරග ප්‍රශ්න පත්‍ර  ඔබට ඔන්ලියින් කියවීමට [...]

රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන් විසින් රචිත ග්‍රන්ථ

By |2018-07-02T09:22:26+00:00July 2nd, 2018|අධ්‍යාපනික, පුවත්, පොත්|

පටිච්ච සමුප්පාද විවරණය  DOWNLOAD උපසම්පදා සීලය   [...]