අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

/අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

2019 වර්ෂයේ ලේඛන අනුමත කිරීම

By |2019-01-12T09:24:44+00:00January 12th, 2019|Uncategorized, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, පුවත්|

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පිරිවෙන්වල 2019 වසර සදහා ලේඛණ අනුමත කිරීම [...]

සුරක්ෂා අයදුම්පත 2019

By |2018-09-04T18:58:31+00:00September 4th, 2018|අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, පුවත්|

සුරක්ෂා – අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් හරහා සියලු [...]

සිව්රු සහ නිල ඇදුම් – 2019

By |2018-06-05T09:50:39+00:00June 5th, 2018|අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, පුවත්|

සිව්රු සහ නිල ඇදුම් වව්චර් පත් 2019 වසර සදහා ලබාගැනීම [...]

පිරිවෙන් සේවයේ ඔබටත් මරණාධාර

By |2018-05-28T08:49:12+00:00May 28th, 2018|අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, පුවත්|

පිරිවෙන් සේවයේ ඔබටත් මරණාධාර ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක වෙයි. සිමා [...]

පිරිවෙන් නියෝග මාලාව (108/6)

By |2018-05-27T18:20:25+00:00May 27th, 2018|අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, පුවත්|

[wonderplugin_pdf src="https://www.pirivena.lk/download/act/piriven-niyoga.pdf" width="100%" height="800px" style="border:0;"]

වාර්ෂික වාර්තාව

By |2019-01-16T07:04:38+00:00March 20th, 2018|අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, පුවත්|

වාර්ෂික වාර්තාව සැකසීමට අවශ්‍ය ලිපි ගොනුව ඔබට ලබාගැනීමට පුළුවනි. [...]

තුන් අවුරුදු සැලැස්ම

By |2018-03-08T21:40:33+00:00March 8th, 2018|අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික, පුවත්|

අධ්‍යාපන ක්ෂේස්ත්‍රය තුල මෙම වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන [...]