ඉහත මාතෘකාවට අදාළ වචන 550 කට නොඅඩු ලිපිය මෙහි ලියන්න.