උසස් පෙළ විභාගයේ බුද්ධ ධර්මය විෂය සදහා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය ඔබට PDF ලෙස බාගතහැකිය.