කොරෝනා වසංගත උවදුර ලොවෙන්ම දුරු වේවා ! දහසක් බුදුන් බුදුවන හිමිදිරි උදෑසන පැවැත්වූ කිරිපිඩු දානය හා බුද්ධ පූජාව. අළුත්ගම කළුවාමෝදර සිරි සීලසුමන විද්‍යාතිලක මහ පිරිවෙනේ දී සිදු කරන ලදී.