භූ.විද්‍යාව

/භූ.විද්‍යාව
භූ.විද්‍යාව2018-03-06T13:38:33+00:00

භූගෝල විද්‍යාවට  අදාළ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ නිර්දිෂ්ඨ ග්‍රන්ථ

3 වසර

4 වසර

5 වසර