1603, 2021

ප්‍රාචීන විභාග අගෝස්තු වලදී

March 16th, 2021|Comments Off on ප්‍රාචීන විභාග අගෝස්තු වලදී

මෙම වර්ෂයේ (2021) ප්‍රාචීන විභාග අගෝස්තු සැප්තැම්බර් මාස වල පැවැත්වීමට ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගම තීරණය කොට ඇත. විස්තර පහත ලිපියේ අන්තර් ගත වේ.

1405, 2020

අවසාන (3)

May 14th, 2020|0 Comments

වර්ෂය සිංහල පාලි සංස්කෘත වෙනත් 2018/19 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 | 3 | 4 2018/19 1 | [...]