1405, 2020

අනුරාධපුර හා පොළොන්නරු යුගයේ බිතුසිතුවම්

May 14th, 2020|Comments Off on අනුරාධපුර හා පොළොන්නරු යුගයේ බිතුසිතුවම්

මෙම ලිපිය අප වෙත ලබා දුන්නේ නාමල්තලාවේ දමිත හිමි සහ කන්දකැටියේ පඤ්ඤාසාර හිමිවරුන් ය.