වාර්ෂික වාර්තාව

වාර්ෂික වාර්තාව සැකසීමට අවශ්‍ය ලිපි ගොනුව ඔබට ලබාගැනීමට පුළුවනි. එය ඔබට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගෙන පහසුවෙන් සකසා ගතහැකි අයුරින් Word ෆෝමැට් එකෙන් ද , ඔබට අවශ්‍යනම් PDF ෆෝමැට් එකෙන්ද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙම ලේඛනය හැමෝටම ලබා දීම සදහා නිසි අයුරින් සකසා pirivena.lk වෙත ලබා දුන් ශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙණෙහි ආචාර්ය කොටදුපේ සුමන හිමියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු.


DOWNLOAD PDF FILE
DOWNLOAD WORD FILE

Leave A Comment