අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

/, පුවත්/අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්
ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම සහ ලිපිනය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ නම දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
ED/3/8/9/AM/18 සිරි සුබෝධි මූලික පිරිවෙන, තිස්සාරාම මහා විහාරය, සේනාගම, වැරැන්කැටගොඩ, 32062 කහගල චන්දාලෝක හිමි 0633630994, 0773814242, 0633630994 [email protected]

By |2018-11-23T11:59:46+00:00November 23rd, 2018|පිරිවෙන්, පුවත්|0 Comments

Leave A Comment