ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම සහ ලිපිනය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ නම දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
ED/3/8/9/AM/18 සිරි සුබෝධි මූලික පිරිවෙන, තිස්සාරාම මහා විහාරය, සේනාගම, වැරැන්කැටගොඩ, 32062 කහගල චන්දාලෝක හිමි 0633630994, 0773814242, 0633630994 [email protected]

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න
පිරිවෙන් තොරතුරු එකතු කිරීම් සඳහා ඔබට gmail account එකක් තිබිය තිබිය යුතුය. gmail account එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය දැන ගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න.