උසස් පෙළ කළා විෂය ධාරාවට අයත් බුද්ධ ධර්මය විෂය උගන්වනු ලබන ගුරුභවතුන්ගේ සහ ඉගෙනුම ලබන සිසු දරුවන්ගේ පහසුව පිණිස මෙම පාඩම් මාලාව ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට පුළුවන්කම ඇත.

අප වෙබ් අඩවියට මෙම සටහන් ලබා දුන් පානදුර වලාන ශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙනේ ආචාර්ය රාජකීය පණ්ඩිත කොටදූපේ සුමන හිමියන්ට බෙහෙවින්ම පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි. 😀 ඔබ සතුවත් මෙවන් වටිනා සටහන් බෙදා ගැනීමට කැමතිනම් [email protected] යන විද්‍යුත් ලිපිනයට එවීමට කාරැණික වන්න.

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න
පිරිවෙන් තොරතුරු එකතු කිරීම් සඳහා ඔබට gmail account එකක් තිබිය තිබිය යුතුය. gmail account එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය දැන ගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න.