මෙම ගොනුව / ප්‍රශ්න පත්‍ර  අප වෙබ් අඩවියට ලබා දුන් මාතර වල්පොල සිරිමංගල පිරිවෙණේ ආචාර්ය, ශාස්ත්‍රපති තරිඳු සම්පත් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා​ව පුණ්‍යානුමෝදනාත්මකව සිහිපත් කරමි.  😀  ඔබ සතුවත් ප්‍රශ්න පත්‍ර, සටහන්, වීඩියෝ සහ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයට වැදගත් ඕනෑම දෙයක් අප වෙත යොමු කරන්න.

(විද්‍යුත් [email protected])
දුරකථ- 0718284753 (whatsapp/viber)

සිංහල මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර i / ii  5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
පාලි මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර i / ii 5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
සංස්කෘත මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර i / ii  5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
ත්‍රි.ධර්මය මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර i / ii 5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
ගණිතය මූලික 1 වසර i / ii 2 වසර i / ii  3 වසර i / ii 4 වසර 5 වසර
ඉංග්‍රීසි මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර 12  වසර 13  වසර
 සෞ. විද්‍යාව 3 වසර 4 වසර i / ii 5 වසර
සමාජ විද්‍යාව 3 වසර I  / II 4 වසර i / ii  5 වසර
සාමාන්‍ය විද්‍යාව 3 වසර 4 වසර 5 වසර
ඉතිහාසය 3 වසර i / ii  4 වසර i / ii 5 වසර 12  වසර 13  වසර
 දෙමළ මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර 12  වසර 13  වසර
භූ.විද්‍යාව 3 වසර 4 වසර 5 වසර

2020 වර්ෂයේ ප්‍රථම වාරයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔබට මෙම පිටුවෙන් ලබා ගතහැක. මෙහි සමහර ප්‍රශ්න පත්‍ර නොමැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. එම ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔබ ලග ඇත්නම් අපට scan කර හෝ photo එකක් ලෙස E-mail ([email protected]) whatsapp/ viber / telegrame (0718284753) කිරීමට හැකිනම් අනෙක් අය සමගද බෙදා ගතහැක.