පොලොන්නරුව

//පොලොන්නරුව
ලි.ප. අංකයපිරිවෙනේ නම, ලිපිනයපරිවෙණාධිපති හිමිගේ නමදුරකථන අංකයවිද්‍යුත් ලිපිනය
ED/1/8/6/පො/04සිරි විජයබා මහ පිරිවෙනගල්ලෑල්ලේ අරියවංශ හිමි0714837500 / 0812388310[email protected]
Tnfí msßfjfka f;dr;=re wou wm fjí wvúhg tl;= lrkak fyda we;=,;a l< f;dr;=re fjkia lsÍug fu;ekska msúi wka;¾cd, fmdaruh ksjerÈj mqrjd tjkak
පිවිසෙන්න
By |2019-01-13T04:39:40+00:00January 13th, 2019|පිරිවෙන්|0 Comments

Leave A Comment