මූලාකෘති ප්‍රශ්ණපත්‍ර ආදර්ශ පිළිතුරු හා පිළිතුරු සැපයිය යුතු ආකාරය

/, විභාග/මූලාකෘති ප්‍රශ්ණපත්‍ර ආදර්ශ පිළිතුරු හා පිළිතුරු සැපයිය යුතු ආකාරය

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සදහා මූලාකෘති ප්‍රශ්ණපත්‍ර ආදර්ශ පිළිතුරු හා පිළිතුරු සැපයිය යුතු ආකාරය

විෂයගොනුව (බාගතකරගන්න)
සිංහලDownload 
පාලිDownload 
බුද්ධ ධර්මයDownload 
ගණිතයDownload 
ඉංග්‍රීසිDownload 
සංස්කෘතDownload 
දෙමළDownload 
සෞඛ්‍ය විද්‍යාවDownload 
සමාජ විද්‍යාවDownload 
ඉතිහාසය Download 
By |2018-12-12T12:22:43+00:00December 12th, 2018|පුවත්, විභාග|0 Comments

Leave A Comment