කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

/, පුවත්/කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්
අනු අංකයලි. අංකය පිරිවෙණ සහ ලිපිනය පරිවේනාධිපති දු.කථනවිද්‍යුත්
1ඊඩි/1/8/1/කළු/01කළු/ශ‍්‍රි ධර්මපාල මහ පිරිවෙන, බෙල්ලනපූජ්‍ය අලුත්ගම ධම්මපාල හිමි714410249
2ඊඩි/1/8/1/කළු/02කළු/ සිරිනිවාස විද්‍යායතන පිරිවෙන, වලගෙදරපූජ්‍ය ඌරගහ සිරිධම්ම නා හිමි714410725
3ඊඩි/1/8/1/කළු/03කළු/ විද්‍යාරාජ මූලික  පිරිවෙන ගොරකාපොළපානදුරපූජ්‍ය ටී . රතනසිරි හිමි714445406
4ඊඩි/1/8/1/කළු/04කළු/ ශ‍්‍රී ධර්මගුප්ත මූලික  පිරිවෙන පයාගලදකුණපූජ්‍ය කඹුරුපිටියේ මුනින්දවංශ හිමි717693412
5ඊඩි/1/8/1/කළු/05කළු/ ක්‍ෂේත‍්‍රාරාම මහ   පිරිවෙන කන්දේවිහාරයඅළුත්ගමපූජ්‍ය මාගල රාහුල හිමි717511453
6ඊඩි/1/8/1/කළු/06කළු/ශ‍්‍රී පුර්වාරාම ධර්මවිජය මූලික  පිරිවෙනදකුණු කළුතරපූජ්‍ය මෙදේරිපිටියේ රාහුල හිමි713362006
7ඊඩි/1/8/1/කළු/07කළු/ප‍්‍රවචනෝදය මහ පිරිවෙන, මොල්ලියගොඩවාද්දුවපූජ්‍ය තල්පිටියේ ධම්මරතන හිමි714401214
8ඊඩි/1/8/1/කළු/09කළු/ නාලන්දා විද්‍යායතන  පිරිවෙන, කුඩාඋඩුවහොරණපූජ්‍ය ඉංගිරියේ උදිත  හිමි342254482
9ඊඩි/1/8/1/කළු/10කළු/ ශ‍්‍රී සෞගත විද්‍යාල මූ.  පිරි.රන්කොත් විහාරයපානදුරපූජ්‍ය වැහිගල කස්සප හිමි773771636
10ඊඩි/1/8/1/කළු/11කළු/ ශ‍්‍රී සුමංගල විද්‍යායතන පිරිවෙන, පාන්තියමතුගමපූජ්‍ය ඉඹුලේතැන්නේ වජිර හිමි071 – 8023207
11ඊඩි/1/8/1/කළු/12කළු/ විද්‍යාසාර විද්‍යායතන පිරිවෙන, කළුතර – උතුරපූජ්‍ය එළමල්පොත පඤ්ඤාතිස්ස හිමි342229274
12ඊඩි/1/8/1/කළු/13කළු/ සද්ධර්මාකර  විද්‍යායතන පිරිවෙන, පිංවත්තපානදුරපූජ්‍ය කොහොලානේ වසුබන්‍ධු හිමි714511906
13ඊඩි/1/8/1/කළු/14කළු/ ග‍්‍රන්ථාකාර මූලික  පිරිවෙන, තෙබුවනපූජ්‍ය කරතොට ධම්මසිරි හිමි0712321316
14ඊඩි/1/8/1/කළු/15කළු/ ප‍්‍රතිරාජ මහ පිරිවෙන,  අගලවත්තපූජ්‍ය පිඹුරේ සෝමරතන හිමි718023191
15ඊඩි/1/8/1/කළු/16කළු/ශ‍්‍රී අභයරාජ මූලික  පිරිවෙන නාරවිලමතුගමපූජ්‍ය මාදම්පේ ධම්මින්ද හිමි077 – 6346280
16ඊඩි/1/8/1/කළු/18කළු/ විද්‍යාරත්න විද්‍යායතන  පිරිවෙන පානදුර පාරහොරණපූජ්‍ය ඔපල්පේ ඤාණසිරි හිමි
17ඊඩි/1/8/1/කළු/19කළු/ සිරි ඉන්ද්‍රසභ මූලික  පිරිවෙන බෝපිටියමතුගමපූජ්‍ය පුහාඹුගොඩ විජිතනන්ද හිමි071 – 9970026
18ඊඩි/1/8/1/කළු/20කළු/ විද්‍යාරාම විද්‍යායතන පිරිවෙන, මීගහතැන්නපූජ්‍ය පෑබොටුවේ සුරියවිමල හිමි342284004
19ඊඩි/1/8/1/කළු/22කළු/ ධර්මාරාම මූලික  පිරිවෙන දෙදියවලවස්කඩුවපූජ්‍ය කදුරුදූවේ සුගතවංශ හිමි777307058
20ඊඩි/1/8/1/කළු/23කළු/ ශ‍්‍රී සද්ධර්මෝදය මූලික  පිරිවෙන වලපොලපානදුරපූජ්‍ය වත්තේගෙදර අරියසිරි හිමි718111989
21ඊඩි/1/8/1/කළු/24කළු/ ශ‍්‍රී ඥාණාලෝක මහ පිරිවෙන අතුරබුලත්සිංහලපූජ්‍ය කොබවක නාලක  හිමි754005603
22ඊඩි/1/8/1/කළු/25කළු/ විද්‍යාශේඛර මූලික  පිරිවෙන බැල්ලපිටියහොරණපූජ්‍ය කොස්වානේ් නන්දසාර හිමි718420168
23ඊඩි/1/8/1/කළු/26කළු/ ගල්ලෙන රජමහවිහාර මහ  පිරි වරකාගොඩනෑබොඩපූජ්‍ය කිතුල්ගොඩ දේවානන්ද හිමි718074574
24ඊඩි/1/8/1/කළු/28කළු/ ශ‍්‍රී දස්සනසාර ධර්මායතන මූලික පිරි‌ෙවෙන, බෝම්බූවලකළුතරපූජ්‍ය දනවල චන්දවිමල  හිමි718362920
25ඊඩි/1/8/1/කළු/29කළු/ සිරි සරණංකර මහ  පිරි  අශෝකාරාමයකළුතරඋතුර පූජ්‍ය වැලිකල පඤ්ඤාකර හිමි034 – 2238675
26ඊඩි/1/8/1/කළු/30කළු/ සිරි නන්දන ත‍්‍රිපිටක ධර්මායතන මහ පිරිමලේගොඩපයාගලපූජ්‍ය පලාතොට පඤ්ඤානන්‍ද හිමි714485375
27ඊඩි/1/8/1/කළු/31කළු/ ශ‍්‍රී විමලකිර්ති  මූලික  පිරිවෙන කෙසෙල්වත්ත, පානදුරපූජ්‍ය කෝංගල තිලකසෝම  හිමි714401166
28ඊඩි/1/8/1/කළු/33කළු/ශ‍්‍රී විජයසෞගත මහ පිරිවෙන  වලාන, පානදුරපූජ්‍ය පින්වත්තේ අනුරුද්ධ හිමි714393591
29ඊඩි/1/8/1/කළු/34කළු/ විද්‍යාවර්ධන මූලික  පිරිවෙන දීපාලෝක විහාරය,ඉංගිරියපූජ්‍ය නමිබපාන සුදම්ම හිමි
30ඊඩි/1/8/1/කළු/35කළු/පාහියන් ජාත්‍යාන්තර භික්‍ෂු පුහුණු පිරිවෙන,  බුලත්සිංහලපූජ්‍ය උස්ගල වප්ප හිමි718548582
31ඊඩි/1/8/1/කළු/36කළු/ ශ‍්‍රී උපරතන  මූලික  පිරිවෙන ලෙව්වන්දුව, වැලිපැන්නපූජ්‍ය මහවැව සුගතසිරිහිමි714436891
32ඊඩි/1/8/1/කළු/37කළු/ ශ‍්‍රී ඝනානන්ද මූලික  පිරිවෙන  වීදාගම, බණ්ඩාරගමපූජ්‍ය වෙලචහල ජනානන් හිමි714927641
33ඊඩි/1/8/1/කළු/38කළු/ සිරි මහ මිහිදු මූලික  පිරිවෙන   සමුද්‍රාරාමය,  වාද්දුවපූජ්‍ය හල්වතුරේ චන්දරතන හිමි
34ඊඩි/1/8/1/කළු/39කළු/ සුනන්දාරාම  මූලික  පිරිවෙන   ඕවිටිගල, මතුගමපූජ්‍ය  ඕවිටිගල සුමේධ  හිමි
35ඊඩි/1/8/1/කළු/40කළු/ ශ‍්‍රී ගංගාතිලක මූලික  පිරිවෙන කෙසෙල්වත්ත, පානදුරපූජ්‍ය කොටනෙලූවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි
36ඊඩි/1/8/1/කළු/41කළු/ශ‍්‍රී පුඤ්ඤාරතන මූලික  පිරිවෙන කිඳෙල්පිටිය, මීල්ලෑවපූජ්‍ය පරගහකැලේ නාලක හිමි
37ඊඩි/1/8/1/කළු/42කළු/ ශ‍්‍රී ධර්මායතන භික්‍ෂු පුහුණු මූ පිරි උඩවෙල පාර,  අගලවත්තපූජ්‍ය මහගම ජනානන්ද හිමි
38ඊඩි/1/8/1/කළු/43කළු/ වික‍්‍රමශීලා මහ පිරිවෙන,  බණ්ඩාරගමපූජ්‍ය රොටුඹ පේමරතන හිමි
39ඊඩි/1/8/1/කළු/44කළු/ සිරි සීලසුමන මූලික  පිරිවෙන කළුවාමෝදර, අළුත්ගමපූජ්‍ය මොරගල්ලේ අරියවිමල හිමි
40ඊඩි/1/8/1/කළු/45කළු/ ශ‍්‍රී සරණතිස්ස මූලික  පිරිවෙන මොරගහහේන, මිල්ලෑවපූජ්‍ය දිවලකඩ සද්ධාතිස්ස හිමි
41ඊඩි/1/8/1/කළු/46කළු/ විද්‍යාසෝම මූලික පිරිවෙන, ශ‍්‍රී මහා බෝධි විහාරය, මොරොන්තුඩුවපූජ්‍ය විහාරමුල්ලේ සුමනරතන හිමි
42ඊඩි/1/8/1/කළු/47කළු/ ශ‍්‍රී පඤ්ඤානන්ද මූලික පිරිවෙන, මං හන්දිය, කාලවිල, බේරුවලපූජ්‍ය දාම්මල සුමන හිමි
43ඊඩි/1/8/1/කළු/48කළු/ විජයගිරි මූලික  පිරිවෙන, කෝරලඉම, ගෝ්නපොල හංදියපූජ්‍ය දෙනගම ඤාණින්ද හිමි
44ඊඩි/1/8/1/කළු/49කළු/ ශ‍්‍රී ධම්මාලෝක මූලික  පිරිවෙන රැුටියල, ගෝවින්නපූජ්‍ය මොරපිටියේ ධම්මතිලක හිමි
45ඊඩි/1/8/1/කළු/50කළු/ශ‍්‍රී ධම්මරතන මූලික  පිරිවෙන, ශ‍්‍රී නන්දාරාමය, කඳන්හේන, හොරණපූජ්‍ය කොබවක සීවලි හිමි
46ඊඩි/1/8/1/කළු/51කළු/සිරි පේමරතන මූලික පිරිවෙන,  බණ්ඩාරගම
Tnfí msßfjfka f;dr;=re wou wm fjí wvúhg tl;= lrkak fyda we;=,;a l< f;dr;=re fjkia lsÍug fu;ekska msúi wka;¾cd, fmdaruh ksjerÈj mqrjd tjkak
පිවිසෙන්න
By |2018-12-02T13:36:14+00:00December 2nd, 2018|පිරිවෙන්, පුවත්|0 Comments

Leave A Comment