කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

/, පුවත්/කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්
 ,s$m wxlh
msßfjfka ku $ ,smskh
mßfjKdêm;s ysñf.a ku
ÿrl:k wxlh
úoHq;a ,smskh
ඊ.ඩී. 1/8/6/ කුරු/20කු/බෝධිගුප්ත පිරිවෙණ, දෙණගමුව, පොල්ගහවෙලහැඩිපන්නල පඤ්ඤාලෝක හිමි0718440092 / 0372243093[email protected]
ඊ/ඩී/1/6/8/කුරු/13ව/කු/ඉ/ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත මූලික පිරිිිවෙන, කු/කුඹුක්වැව. ඉබ්බාගමුවඇතුමල්පිටියේ ධම්මාරාම හිමි0718425715 / 0372054954[email protected]
ඊඩී/3/8/6/නික/03ව/ම ශ්‍රී ජයන්ති මහා පිරිවෙන, මඩහපොලපූජ්‍ය මඩහපොල විමලජෝති හිමි0712952240 / 0777786397[email protected]
By |2018-11-23T12:53:14+00:00November 23rd, 2018|පිරිවෙන්, පුවත්|0 Comments

Leave A Comment