මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

/, පුවත්/මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්
ලි.ප. අංකයපිරිවෙනේ නම සහ ලිපිනයපරිවෙනාධිපති හිමිගේ නමදුරකථන අංකවිද්‍යුත් ලිපිනය
2/පිරි/1/මහ/41ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස විද්‍යාප්‍රදීප මූලික පිරිවෙන, කුඩාපීලිගම, ගෙලිඔය.කුඩාපීලිගම නන්ද හිමි0812218721 / 0718218721[email protected]
By |2018-11-23T13:05:12+00:00November 23rd, 2018|පිරිවෙන්, පුවත්|0 Comments

Leave A Comment