කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

/, පුවත්/කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්
ලි.ප. අංකයපිරිවෙනේ නම, ලිපිනයපරිවෙණාධිපති හිමිගේ නමදුරකථන අංකයවිද්‍යුත් ලිපිනය
Ed/1/8/8/co/052සිළුමිණි ද්විභාෂා මූලික පිරිවෙන, පොල්හේන, මඩපාත ,පිළියන්දලපූජ්‍ය මතුරට ධම්මරතන හිමි0711202024[email protected]
ED/3/8/8/CO 07කො/ මහා විසුද්ධාරාම ත්‍රිපිටක මූලික පිරිවෙනපූජ්‍ය වදවල පඤ්ඤාසිරි හිමි+94714449593 [email protected]
By |2019-01-13T03:54:38+00:00November 23rd, 2018|පිරිවෙන්, පුවත්|0 Comments

Leave A Comment