අන්තර් පාරිවේණික සමස්ත ලංකා ප්‍රතිඵල 2018

/, ප්‍රතිඵල, පුවත්/අන්තර් පාරිවේණික සමස්ත ලංකා ප්‍රතිඵල 2018

පූර්ව පාථමික අංශයේ ප්‍රතිඵල

[embeddoc url=”https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2018/10/purwa-prathamika-samasthalanka-2018-by-pirivena.lk_.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ප්‍රාථමික අංශයේ ප්‍රතිඵල

[embeddoc url=”https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2018/10/prathamika-samasthalanka-2018-by-pirivena.lk_.pdf” download=”all” viewer=”google”]

කණිෂ්ඨ අංශයේ ප්‍රතිඵල

[embeddoc url=”https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2018/10/kanishtha-samasthalanka-2018-by-pirivena.lk_.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ජ්‍යේෂ්ඨ අංශයේ ප්‍රතිඵල

[embeddoc url=”https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2018/10/jeshta-samasthalanka-2018-by-pirivena.lk_.pdf” download=”all” viewer=”google”]

 

By |2018-10-09T21:59:12+00:00October 9th, 2018|තරග, ප්‍රතිඵල, පුවත්|0 Comments

Leave A Comment