වර්ෂාවසාන විෂය ප්‍රතිපෝෂන සම්මන්ත්‍රණ මාලාව 2018

//වර්ෂාවසාන විෂය ප්‍රතිපෝෂන සම්මන්ත්‍රණ මාලාව 2018

කළුතර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් 5 වසර සිසුන්ගේ පිරිවෙන් අවසාන විභාග පූර්ව සම්මන්ත්‍රණ මාලාව පහත සදහන් අයුරින් සංවිධානය කර ඇත. අදාළ ස්ථාන වලට සිසුන් ‌යොමුකරන ‌මෙන් ආචාර්ය භවතුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු. (රාත්‍රී 10 තෙක් පවත්වන දිනවල  නේවාසික වීමේදී පෞද්ගලික පරිහරණය සදහා පත්කඩය රැගෙන පැමිණිය යුතුය. හිස් රැවුල් බා පැමිණිය යුතු ය. ජංගම දුරකථන භාවිතය සපුරා තහනම් වේ.)

දිනයස්ථානයවිෂයවේලාවමාර්ගය
2018/10/11සුදර්ශනාරාමය, කාලවිලපාලිපෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 10.00අළුත්ගම යටදොල හරහා මතුගම

මතුගම යටදොල හරහා අළුත්ගම

2018/10/12ඉංග්‍රීසි පෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 04.00
2018/10/15වික්‍රමාසිංහාරාමය,

මාපුටුගල

ත්‍රිපිටක ධර්මයපෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 10.00හොරණ මාර්ග අංක 316 හදපාන්ගොඩ

හදපාන්ගොඩ මාර්ග අංක 316 හොරණ

2018/10/16සංස්කෘතපෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 10.00
2018/10/17සංස්කෘතපෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 04.00
2018/10/30කළුතර බෝධිභාරකාර

මණ්ඩල ධර්ම ශාලාව

ඉතිහාසයපෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 04.00කළුතර බෝධිය – කළුතර
2018/10/31ස. විද්‍යාවපෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 04.00
2018/11/01සෞ. විද්‍යාව

දෙමළ

පෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 04.00

පෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 04.00

2018/11/07ගණිතයපෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 04.00
2018/11/08සිංහලපෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 04.00
2018/11/09භූ. විද්‍යාවපෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 04.00
2018/11/13ඉංග්‍රීසිපෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 04.00
2018/11/14ඉංග්‍රීසිපෙ.ව. 08.00 – ප.ව. 04.00
By |2018-10-06T11:42:29+00:00October 6th, 2018|පුවත්|0 Comments

Leave A Comment