අන්තර් ජාලයෙන් ඉගැන්වීම සදහා අයදුම් පත්‍රය

/, පුවත්/අන්තර් ජාලයෙන් ඉගැන්වීම සදහා අයදුම් පත්‍රය

අප ‌වෙබ් අඩවිය මගින් අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරගෙනයනු ලබයි. ඒ් අතර අන්තර්ජාලයෙන් පිළිතුරු ලිවිය හැකි අයුරින් විෂය සමගාමී පාඨමාලාවන් සහ වීඩියෝ පටිගත කිරීම් සිදු කරමින් පවති. ‌මෙය මූලික වශයෙන් ම පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය අනාගත පරපුරට දායාද කිරීම උදෙසා ස්වේච්ඡාවෙන්ම සිදු කරන කටයුත්තකි. ඒමෙන් ම ‌මෙය ගුරුභවතුන්ගේ සහ සිසුන්ගේ ‌දෙපක්ෂයටම හිමිවන පහසුවකී.  ඔබ ඒ් සදහා අප සමග ඒකතු වීමට කැමතිනම් පහත අයදුම් පත පුරවා ඒවන්න.

විමසීම් – 0718284573

[contact-form-7 id="2806" title="Contact form for online teaching application"]
2018-08-07T21:22:58+00:00