පාලි භාෂාව ඉගෙනීමට සහ ඉගැන්වීමට අවශ්‍ය පොත්

/, පාලි/පාලි භාෂාව ඉගෙනීමට සහ ඉගැන්වීමට අවශ්‍ය පොත්

පාලි භාෂාව සරලව ඉගෙනීමට සහ ඉගැන්වීමට සරලව සකස් කළ මෙම පොත් අප වෙත ලබාදුන් රාජකීය පණ්ඩිත කොටදුපේ සුමන හිමියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා….

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
By |2018-07-01T21:21:20+00:00July 1st, 2018|අධ්‍යාපනික, පාලි|1 Comment

One Comment

  1. කතරගම රේවත හිමි July 19, 2018 at 3:46 pm - Reply

    ඉතා හොඳයි

Leave A Comment