ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017 මධ්‍ය වාරය

/, පුවත්/ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017 මධ්‍ය වාරය

2017 වර්ෂයේ මධ්‍ය වාරයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔබට මෙම පිටුවෙන් ලබා ගතහැක. මෙහි සමහර ප්‍රශ්න පත්‍ර නොමැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. එම ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔබ ලග ඇත්නම් අපට scan කර හෝ photo එකක් ලෙස E-mail ([email protected]) / viber (0718284753) කිරීමට හැකිනම් අනෙක් අය සමගද බෙදා ගතහැක.  ප්‍රශ්න පත්‍ර එකතු කළ විගස ඊ මේල් මගින් දැනගැනීමට දැන්ම ලියාපදිංචි වෙන්න. මෙම පිටුව  තවමත් යාවත් කාලින කරනවබව කරුණාවෙන් සලකන්න.

මූලික1 වසර2 වසර3 වසර4 වසර5 වසර12  වසර13  වසර
සිංහලමූලික1 වසර2 වසර3 වසර4 වසර5 වසර I | II12  වසර13  වසර
පාලිමූලික1 වසර2 වසර3 වසර4 වසර5 වසර I | II12  වසර13  වසර
සංස්කෘතමූලික1 වසර2 වසර3 වසර4 වසර5 වසර12  වසර13  වසර
ත්‍රි.ධර්මයමූලික1 වසර2 වසර3 වසර4 වසර5 වසර I | II12  වසර13  වසර
ගණිතයමූලික1 වසර2 වසර3 වසර4 වසර5 වසර
ඉංග්‍රීසිමූලික1 වසර2 වසර3 වසර4 වසර5 වසර12  වසර13  වසර
 සෞ. විද්‍යාව3 වසර4 වසර5 වසර
සමාජ විද්‍යාව3 වසර4 වසර5 වසර
සාමාන්‍ය විද්‍යාව3 වසර4 වසර5 වසර
ඉතිහාසය3 වසර4 වසර5 වසර12  වසර13  වසර
 දෙමළමූලික1 වසර2 වසර3 වසර4 වසර5 වසර12  වසර13  වසර
භූ.විද්‍යාව3 වසර4 වසර5 වසර
2018-05-22T14:23:50+00:00

2 Comments

  1. TDK sampath July 18, 2018 at 5:42 am - Reply

    ප්‍රාචීන විභාග ට අදාල තොරතුරු සපයන වානම් ගොඩක් වටිනවා

    • Dhammarathana July 21, 2018 at 11:17 pm - Reply

      මේ වනවිට ඒම ‌තොරතුරු ඒකතුකරමින් පවති.

Leave A Comment