නාමය කාලය පාලන කාලය (අවුරුදු) සටහන්
1 විජය ක්‍රි.පූ. 543-505 38 තම්මැන්නා නුවර රජකම් කළේය
2 උපතිස්ස 505-504 1 අගනුවර-උපතිස්ස නුවර
3 පඬුවස්දෙව් 504-474 30 ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි විජය රජුගේ ඥාතියෙකි
4 අභය 474-454 20 මිය යාමට පෙර රජකම සහෝදරයින්ට පැවරීය
අනුරාධපුර රාජධානිය (ක්‍රි.පූ. 437- ක්‍රි.ව. 1037)
5 පණ්ඩුකාභය 437-367 70 මුල් වරට අනුරාධපුරය රජධානිය කර ගත්තේ මෙතුමාය
6 මුටසීව 367-307 60 මෙතුමාගේ රාජ්‍ය කාලය පිළබඳ ගැටළු ඇත.
7 දේවානම්පිය තිස්ස 307-267 40
8 උත්තිය 267-257 10
9 මහාසිව 257-247 10
10 සූරතිස්ස 247-237 10
11 සේන සහ ගුත්තික 237-215 22
12 අසේල 215-205 10
13 එළාර 205-161 44
14 දුටුගැමුණු 161-137 24
15 සද්ධාතිස්ස 137-119 18
16 ථුල්ලත්‍ථන 119 මාස 1යි
17 ලජ්ජිතිස්ස 119-109 10
18 ඛල්ලාටනාග 109-103 6
19 වළගම්බා 103 මාස 5යි
20 පූළහත්ථ 103-100 3
21 බාහිය 100-98 2
22 පනයමාර 98-91 7
23 පිළයමාර 91-90 1
24 දාඨිය 90-89 1
25 වළගම්බා (දෙවන වර) 89-76 12
26 මහසිළු මහතිස් 76-62 14
27 චොරනාග 62-50 12
28 කුඩාතිස්ස 50-47 3
29 අනුලා දේවි 47-42 5
30 මකලන්තිස්ස 42-20 22
31 භාතිය ක්‍රි.පූ. 20 – ක්‍රි.ව 9 30
32 මහදැළියාමානා ක්‍රි.ව. 9-21 12
33 අඩගැමුණු 21-30 9
34 කණීරජානුතිස්ස 30-34 4
35 චූලාභයතිස්ස 34-35 1
36 සීවලී රැජින 35 මාස 4යි
37 ඉළනාග 35-44 9
38 සඳමුහුණු (චන්ද්‍රමුඛ සිව) 44-52 8
39 යසලාලකතිස්ස 52-60 8
40 ශුභ 60-66 6
41 චසභ 66-110 44 අළුත් රාජ වංශයක් වන ලම්භකර්ණ වංශයේ ආරම්භක රජතුමාය
42 වංකනාසිකතිස්ස 110-113 3
43 ගජබා I 113-135 22
44 මහල්ලකනාග 135-141 6
45 භාතියතිස්ස II 141-165 24
46 කණිටුතිස් 165-193 28
47 සුළුනා 193-195 2
48 කුංචනාග 195-196 1
49 සිරිනාග ඓ 196-215 19
50 වොහාරතිස්ස 215-237 22
51 අභයනාග 237-245 8
52 සිරිනාග ඓඓ 245-247 2
53 විජයිඳු 247-248 1
54 ශ්‍රී සංඝතිස්ස I 248-252 4
55 ශ්‍රී සංඝබෝධි 252-254 2
56 ගෝඨාභය 254-267 13
57 දෙටුතිස් ඓ 267-276 9
58 මහසෙන් 276-302 26
59 කිත්සිරිමෙවන් 302-330 28
60 දෙටුතිස් II 330-339 9
61 බුද්ධදාස 339-368 29
62 උපතිස්ස II 368-410 42
63 මහානාම 410-432 22
64 සොත්ථිසේන 432-432 දවස් 1යි
65 ඡත්තගාහක 432-433 1
66 මිත්සෙන් (මිත්‍රසේන) 433-434 1
67 පණ්ඩු 434-440 6
68 පාරින්ද 440-443 3
69 කුඩා පාරින්ද 443-458 15
70 තිරිතර 458-458 0
71 දාඨිය 458-461 3
72 පිඨිය 461-461 0
73 ධාතුසේන 461-479 18
74 කාශ්‍යප I 479-497 18 සීගිරිය රාධානිය කර ගත්තේය
75 මුගලන් ඓ 497-515 18
76 කුමාරදාස 515-524 9
77 කීර්තිසේන 524-525 1
78 සිව 525-525 මාස 9යි
79 උපතිස්ස III 525-526 1
80 සිලාකාළ 526-539 13
81 දාඨප්පභූති I 539-540 1
82 මුගලන් II 540-560 20
83 කිත්සිරිමේ (කීර්ති ශ්‍රී මේඝ වර්‍ණ) 560-561 දවස් 19යි
84 මහානාග 561-564 3
85 අග්බෝ I 564-598 34
86 අග්බෝ II 598-608 10
87 සංඝතිස්ස 608-608 මාස 2යි
88 දළ මුගලන් 608-614 6
89 අසිග්‍රාහක 614-623 9
90 අග්බෝ III 623-623 මාස 6යි
91 දෙටුතිස් III 623-624 1
92 අග්බෝ III (දෙවන වර) 624-640 12
93 දාඨොපතිස්ස I 640-652 12
94 කාශ්‍යප II 652-661 9
95 දප්පුල I 661-664 3
96 දාඨොපතිස්ස II 664-673 9
97 අග්බෝ IV 673-689 16
98 දනපිටියේ දත්ත 689-691 2
99 හත්ථදාඨ II 691-691 මාස 6යි
100 මාණවම්ම 691-726 35
101 අග්බෝ V 726-732 6
102 කාශ්‍යප III 732-738 6
103 මිහිඳු ආදිපාද I 738-741 3
104 අග්බෝ VI 741-781 40
105 අග්බෝ VII 781-787 6 පොළොන්නරුව
106 මිහිඳු II 787-807 20 යළි අනුරාධපුර
107 දප්පුල II 807-812 5
108 මිහිඳු III 812-816 4
109 අග්බෝ VIII 816-827 11
110 දප්පුල III 827-843 16 බොරමිණිපාය
111 අග්බෝ IX 843-846 3 අනුරාධපුර
112 සේන I (සිලාමේඝ) 846-866 20 පොළොන්නරුව
113 සේන II 866-901 35 එම
114 උදය I 901-912 11 එම
115 කාශ්‍යප IV 912-929 17 එම
116 කාශ්‍යප V 929-939 10 එම
117 දප්පුල IV 939-940 1 එම
118 දප්පුල V 940-952 12 එම
119 උදය II 952-955 3 එම
120 සේන III 955-964 9 එම
121 උදය III 964-972 8 එම
122 සේන IV 972-975 3 එම
123 මිහිඳු IV 975-991 16 එම
124 සේන V 991-1001 10 එම
125 මිහිඳු V 1001-1017 16 අනුරාධපුර (අනුරාධපුර රාජධානියේ අවසන් රජතුමාය)
පොළොන්නරු රාජධානිය (ක්‍රි.ව 1017- ක්‍රි.ව. 1215)
126 විජයබාහු I 1065-1120 55 රාජධානිය නිල වශයෙන් පොළොන්නරුව කරගත්තේය
127 ජයබාහු I 1120-1121 1
128 වික්‍රමබාහු 1121-1142 21
129 ගජබා II 1142-1164 22
130 මහා පරාක්‍රමබාහු (ඓ) 1164-1197 33
131 විජයබාහු II 1197-1198 1
132 මිහිඳු VI 1198-1198 දින 5යි
133 කීර්ති නිශ්ශංක 1198-1207 9
134 වීරබාහු I 1207-1207 දින 1යි
135 වික්‍රමබාහු II 127-1207 මාස 3යි
136 චෝගංග 1207-1208 1
137 ලීලාවතී රැජින 1208-1210 2
138 සහස්සමල්ල 1210-1212 2
139 කල්‍යාණවතී රැජින 1212-1218 6
140 ධර්‍මාශෝක 1218-1219 1 රාජාභිෂේක කරන විට වයස මාස තුනකි. ආයස්මන්ත සේනෙවියා රට පාලනය කලේය
141 අණිකංග 1219-1219 දින 17යි ආක්‍රමණික චෝල කුමාරයෙක්
142 ලීලාවතී රැජින (නැවත) 1219-1220 1
144 ලෝකේශ්වර 1220-1221 මාස 9යි ආක්‍රමණිකයෙකි
144 ලීලාවතී රැජින (නැවත) 1221-1222 1
145 පරාක්‍රමපණ්ඩු 1222-1225 3 ආක්‍රමණික පාණ්ඩ්‍යයෙකි
146 මාඝ (කාලිංග) 1225-1232 21 කාලිංග දේශයෙන් පැමිණි ආක්‍රමණිකයෙකි
දඔදෙණි රාජධානිය (ක්‍රි.ව 12326- ක්‍රි.ව. 1284)
147 විජයබාහු III 1232-1236 4 දළඳා වහන්සේ බෙලිගල සාදවන ලද මාළිගයකට වැඩම කරවීම.
148 පරාක්‍රමබාහු II 1236-1270 34 1255 දී කාලිංඝ මාඝ එලවා දමා පොළොන්නරු රාජධානිය නිදහස් කිරීම.
149 විජයබාහු IV 1270-1272 2 පොළොන්නරුව
යාපහුව රාජධානිය
150 භුවනෙකබාහු I 1272-1284 12 යාපහුව රාජධානිය ගොඩනැංවීම, දළඳා වහන්සේ පඬි රටින් පැහැරගෙන යාම.
151 පරාක්‍රමබාහු III 1284-1293 9 පඬි රටට ගෙන යන ලද දළඳා වහන්සේ නැවත ලංකාවට වැඩම කරවීම.
කුරුණෑගල රාජධානිය
152 භුවනෙකබාහු II 1293-1302 9
153 පඬි පරාක්‍රමබාහු (IV) 1302 – 1326 14 පන්සිය පනස් ජාතක පොත, සඳ කිඳුරුදා කව, සිංහල​ බෝධි වංශය, අනාගත වංශය, දළඳා සිරිත, යන පොත් රචනා වීම.
154 භුවනෙකබාහු III 1326- 1335 9
155 විජයබාහු II 1335- 1341 6
ගම්පොළ රාජධානිය
156 භුවනෙකබාහු IV 1341-1351 10 ලංකාතිලක හා ග​ඩලාදෙනි විහාර කරවීම.
157 පරාක්‍රමබාහු V 1351-1356 5
158 වික්‍රමබාහු III 1357-1374 17
කෝට්ටේ රාජධානිය
159 භුවනෙකබාහු V 1374-1400 26 ගම්පොළ සහ කෝට්ටේ
160 වීරබාහු II 1400-1415 15
161 ශ්‍රී පරාක්‍රමබාහු (VI) 1415-1467 52 අවසන් වරට ශ්‍රී ලංකාව එක්සේසත් කළේ මෙතුමාය
162 ජයබාහු III 1467-1467
163 භුවනෙකබාහු VI 1467-1474 7
164 පඬිත පරාක්‍රමබාහු (VII) 1474-1485 11
165 වීර පරාක්‍රමබාහු (VIII) 1485-1505 20
166 ධර්‍ම පරාක්‍රමබාහු (IX) 1505-1527 22
167 විජයබාහු V 1527-1534 7
168 භුවනෙකබාහු VII 1534-1542 8
169 දොන් ජුවන් ධර්‍මපාල 1542-1581 39
170 රාජසිංහ I 1581-1592 11 සීතාවක (උඩරට අත්පත් කරගැනීමෙන් ලංකාවටම මහ රජ බවට පත්විය)
සෙංකඩගල රාජධානිය (ක්‍රි.ව. 1592 – ක්‍රි.ව. 1815)
171 විමලධර්‍මසූරිය I 1592-1604 12 සීතාවක තිබූ දළඳා වහන්සේ නුවරට වැඩමවා රාජ්‍යත්වය තහවුරු කර ගත්තේය.
172 සෙනරත් 1604-1634 30
173 රාජසිංහ II 1634-1684 50
174 විමලධර්‍මසූරිය II 1684-1706 22
175 වීර පරාක්‍රම නරේන්‍ද්‍රසිංහ 1706-1739 33 අවසන් සිංහල රජු ලෙස සැලකේ
176 ශ්‍රී විජය රාජසිංහ 1739-1747 8 නායක්කර් වංශයේ ආරම්භක රජු
177 කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ 1747-1780 33
178 රාජාධිරාජසිංහ 1780-1798 18
179 ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ 1798-1815 17 ශ්‍රී ලංකාව පාලනය කළ අවසාන රජතුමාය
රුහුණ, මාගම, ගම්පොළ, සත්කෝරලේ, සෙංකඩගල, සීතාවක, ඌව ආදී ප්‍රදේශ වල ප්‍රාදේශිකව රජ කළ රජුන් සංඛ්‍යාව 22කි.