අප වෙබ් අඩවියට මෙම සටහන් ලබා දුන් පානදුර වලාන ශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙනේ ආචාර්ය රාජකීය පණ්ඩිත කොටදූපේ සුමන හිමියන්ට බෙහෙවින්ම පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි. 😀 ඔබ සතුවත් මෙවන් වටිනා සටහන් බෙදා ගැනීමට කැමතිනම් [email protected] යන විද්‍යුත් ලිපිනයට එවීමට කාරැණික වන්න.
අප වෙබ් අඩවියට මෙම සටහන් ලබා දුන් පානදුර වලාන ශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙනේ ආචාර්ය රාජකීය පණ්ඩිත කොටදූපේ සුමන හිමියන්ට බෙහෙවින්ම පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි. 😀 ඔබ සතුවත් මෙවන් වටිනා සටහන් බෙදා ගැනීමට කැමතිනම් [email protected] යන විද්‍යුත් ලිපිනයට එවීමට කාරැණික වන්න.