“රටක් වටින පොතක්” සාහිත්‍යය නිර්මාණකරණය සඳහා පිරිවෙන් සහ සීලමාතා අධ්‍යාපන ආයතන වල සිසුන් යොමු කිරීම වෙනුවෙන් පිරිවෙන් සදහා යොමු කරඇති ලිපිය.