අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් නිකුත් කොට ඇති උසස් පෙළ බුද්ධ ධර්මය ගුරු මාර්ගෝප දේශය

 

[pdf-embedder url=”https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/ගුරු-මාර්ගෝප-දේශය-Buddhsim12.pdf” title=”ගුරු මාර්ගෝප දේශය Buddhsim12″]

DOWNLOAD HEAR

[pdf-embedder url=”https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/ගුරු-මාර්ගෝප-දේශය-Buddhism-13.pdf” title=”ගුරු මාර්ගෝප දේශය Buddhism 13″]

 

DOWNLOAD HEAR