බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව – සූත්‍ර පිටකය

Home/ත්‍රිපිටක/බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව – සූත්‍ර පිටකය

බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව – සූත්‍ර පිටකය

By |2019-07-13T09:47:38+00:00July 13th, 2019|ත්‍රිපිටක|0 Comments

Leave A Comment