කුරුණෑගල නගරාසන්න මහ පිරිවෙනක පාලි සහ සංස්කෘත විෂයයන් සදහා ගුරු පුරප්පාඩු පවතී. ගිහි – පැවිදි ගුවරුන් බදවා ගැනේ.
විමසීම් 0716664361