ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය නව/පැරණි නිර්දේශ ඉතිහාසය2018

[pdf-embedder url=”https://pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/2018history.pdf”]

ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය නව/පැරණි නිර්දේශ බෞද්ධ අධ්‍යයනය

[pdf-embedder url=”https://pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/බෞද්ධ-අධ්‍යයනය2018.pdf” title=”බෞද්ධ අධ්‍යයනය2018″]

ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණයනව/පැරණි නිර්දේශ 2017(2018)සංස්කෘත

[pdf-embedder url=”https://pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/සංස්කෘත2018newold.pdf” title=”සංස්කෘත2018new:old”]

ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය නව/පැරණි නිර්දේශ 2017(2018)පාලි

[pdf-embedder url=”https://pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/pali2018.pdf”]

ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය නව/පැරණි නිර්දේශ 2017(2018)සිංහල

[pdf-embedder url=”https://pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/sinhala-2018.pdf”]